foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

pedicuresalon Mariejosé

logoprovoet2

Privacyverklaring Pedicuresalon Mariejosé           

Contactgegevens:

Pedicuresalonmariejosé, gevestigd aan Kuifmees 92, 7827 BR Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van  persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:

http://www.pedicuresalonmariejose.nl

Kuifmees 92 

7827 BR Emmen 

+31591634959

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Pedicuresalonmariejosé verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

♦Voor en achternaam ♦ Geslacht  ♦ Geboortedatum. 

♦Adresgegevens ♦ Telefoonnummer ♦ Email adres. 

Lokatiegegevens/bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens:

Pedicuresalonmariejosé verwerkt de volgende lokatiegegevens/ bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons informatieformulier dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Pedicuresalonmariejosé neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicuresalonmariejosé) tussen zit.

Pedicuresalonmariejosé gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

Pedicuresalonmariejosé gebruikt Podofile (van FootFit Software ), dit is een Patiëntenregistratie-software voor pedicure en podoloog makkelijk, praktisch en overzichtelijk. 

Pododfile is  betrouwbaar en beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Pedicuresalonmariejosé bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Pedicuresalonmariejosé verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
pedicuresalonmariejosé gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door pedicuresalonmariejosé en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pedicuresalonmariejosé wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Pedicuresalonmariejosé neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Inwerkingtreding:

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018


 


 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden en condities Pedicuresalon Mariejosé 

Artikel 1:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:                                                    

1: Zorgvrager: een persoon met een hulpvraag op het gebied van voetzorg waarbij de hulpvraag geen relatie heeft met onderliggend lijden of een patiënt die door onderliggend lijden voetklachten kan ontwikkelen of heeft ontwikkeld.                         

2: Zorgverlener:de professional die een voetbehandeling of onderzoek uitvoert binnen de competenties van het beroep van pedicure. Pedicuresalon Mariejosé Stam. Gevestigd aan de Kuifmees 92. Te Emmen. Kamer van Koophandel inschrijving te Emmen met nummer 0407733.

De voorwaarden hebben betrekking op: 

 de geleverde diensten en producten door de zorgverlener. 

 de betalingsvoorwaarden door de zorgvrager voor aan de zorgverlener pedicuresalon Mariejosé voor geleverde diensten, producten of consult.

♦ de verplichting van de zorgvrager met betrekking tot het verstrekken van juist informatie aan pedicuresalon Mariejosé met betrekking tot het veilig kunnen uitvoeren van behandelingen. 

♦ de verplichting van pedicuresalon Mariejosé met betrekking tot wettelijke verplichtingen ter bescherming van de zorgvrager.

Artikel 2:

Alle prijzen zijn onder voorbehoud fouten en wijzigingen.

Artikel 3:

Alle tarieven zijn in euro's en inclusief btw.

Artikel 4:

Annuleren of wijzigen van afspraken van afspraken minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet nagekomen afspraken of niet tijdig geannuleerde afspraken wordt er een bedrag in rekening gebracht. Indien er een afspraak vanuit pedicuresalon Mariejosé wordt geannuleerd / wordt verplaatst wordt dat gezien als overmacht en kan de zorgvrager daar geen vergoeding voor claimen.

Artikel 5:

Annuleren of wijzigen kan op telefoonnummer 0591 - 634959 of 06 - 51507822. Bij geen gehoor inspreken op antwoordapparaat of voicemail.

Artikel 6:

Betaling geschiedt bij voorkeur contant of per pin.

Artikel 7:

Bij een niet tijdige betaling wordt er een eerste herinneringsnota gestuurd. Hierna wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau en zullen er incassokosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8:

Indien de zorgvrager te laat is bepaalt de zorgverlener of de behandeling nog mogelijk is of dat artikel 4 van kracht is.

Artikel 9:

De zorgvrager voorziet de zorgverlener pedicure Mariejosé vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk/wenselijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Dit in het kader van de Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst. De cliënt geeft medische veranderingen door aan de pedicure, bijvoorbeeld chemotherapie, wijzingen in de medicatie of aandoeningen zoals diabetes. Pedicuresalon Mariejosé is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relavante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik.

 

Artikel 10:

Pedicuresalon Mariejosé is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. Pedicuresalon Mariejosé geeft zeven dagen kwaliteit garantie op behandelingen en producten. Garantie vervalt indien: 

 

◊ de cliënt de gegeven adviezen van pedicuresalon Mariejosé niet heeft opgevolgd.

◊ de cliënt de verwijzing door pedicuresalon Mariejosé naar een ander discipline niet heeft opgevolgt.

◊ de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt. 

◊ Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld aan pedicuresalon Mariejosé.

Artikel 11:

Pedicuresalon Mariejosé dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicuresalon Mariejosé de behandeling opnieuw gratis uitvoeren. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.

Als een behandeling geen gewenst resultaat oplevert is in geen geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling noch van een reductie.

Artikel 12_

Ortheses zijn therapeutische hulpmiddelen, er kan daarom nooit garantie op het effect van deze hulpmiddelen worden gegeven. Aanpassingen ortheses binnen 1 maand na aflevering (of tot de eerste controle afspraak) vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Er geldt een inspanningsverplichting maar geen resultaat verplichting.

Bij geen gewenst resultaat is er nooit sprake van restitutie, reductie of vrijstelling van betaling.

Artikel 13:

Indien pedicuresalon Mariejosé en de zorgvrager niet tot overeenstemming kunnen komen bij verschillen genoemd onder artikel 10 en/of 11.

Pedicuresalon Mariejosé is aangesloten bij de geschillencommissie van Provoet. De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0318-500232.

Artikel 14:

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen uit hoofden van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank